Kontakt

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna w Dęblinie

ul.Podchorążych 8a
08-530 Dęblin
tel/fax (81) 883 05 81
tel. kom. 697 359 644
adres: www.ppp-deblin.int.pl
mail: pppdeblin@poczta.pulawy.pl

Sekretariat:
7.00 - 15.00

Specjaliści
8.00 - 17.00

Zajęcia socjoterapeutyczne

SOCJOTERAPIA
jako forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Jeśli Twoje dziecko m.in:

 •  sprawia Ci problemy związane ze społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniem w domu i szkole (problemy w zachowaniu),
 • ma  trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
 • jest pełne napięć i niepokojów związanych z sytuacją szkolną,
 • przejawia złą adaptację do warunków życia i otoczenia,
 • jest nieśmiałe,
 • ma niską samoocenę,
 • ma trudności z rozpoznawaniem emocji,
 • nie radzi sobie ze stresem, jest agresywne.

to zachęcamy,  aby skorzystało  z  naszej oferty!

 

Nasza poradnia proponuje Twojemu dziecku bogaty zestaw zajęć socjoterapeutycznych

Mają one charakter ustrukturalizowanych spotkań  grupowych, które służą realizacji  celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.  Cele te stanowią  istotę programu opracowanego pod kątem potrzeb danej grupy.  

W programach socjoterapeutycznych wykorzystujemy różne metody pracy z grupą . Są to:

 • praca w kręgu
 • rundka
 • ,,burza mózgów”
 • rysunki i prace plastyczne
 •  śpiew
 •  inscenizowanie , odgrywanie scenek
 •  zabawy, gry, itp. 

Mamy nadzieję, że udział Państwa dzieci w zajęciach wzbogaci ich doświadczenia i przyczyni się do lepszego funkcjonowania w szkole oraz środowisku rodzinnym.

                                                                                                               Serdecznie zapraszamy!!!

 

AKTUALNA OFERTA ZAJĘĆ 

Zajęcia socjoterapeutyczne kształtujące charakter, wrażliwość i  inteligencję emocjonalną dziecka. 

Adresatem tych zajęć są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. 

         Zajęcia mają za cel przekazanie dzieciom i młodzieży umiejętności społecznych  i zasad współżycia w grupie. Rozwijają takie cechy charakteru dziecka jak: wrażliwość i pewność siebie, otwartość na innych i odwagę, świadomość moralną i twórcze myślenie. Kształtują  umiejętność  dokonywania  właściwych wyborów.Cykl zajęć realizowany jest podczas  10 spotkań. Program został podzielony na grupy ściśle ze sobą związanych elementów wpływających  na kształtowanie się charakteru oraz cech, które dziecko powinno nabyć w procesie wychowania. 

Pierwszych  5 spotkań  dotyczy pięciu  podstawowych  elementów  kształtowania się charakteru:

 • wiedzy i świadomości,
 • inspiracji i kształtowaniu postaw,
 • równowadze i stabilizacji,
 • bezwarunkowej miłości i akceptacji,
 • więziach społecznych i rodzinnych.

Kolejne zajęcia skoncentrowane są na nabytych cechach charakteru dziecka:

 • osobistym potencjale,
 • harmonii społecznej,
 • samoświadomości,
 • wrażliwości,
 • szczęściu,
 • umiejętności podejmowania decyzji,
 • twórczym myśleniu,
 • humanitaryzmie. 

W trakcie zajęć  stosowane są aktywne metody pracy  wprowadzania w życie dziecka wymienionych wcześniej pięciu podstawowych elementów kształtowania się charakteru oraz  najważniejszych cech nabytych. Uczestnicy zdobywają wiedzę w praktyce i poprzez doświadczenie. 

Zajęcia socjoterapeutyczne jako pomoc w korygowaniu obrazu własnej osoby dzieci nieśmiałych.

Podstawowym celem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci nieśmiałych, zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z kształtowaniem się obrazu własnej osoby oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi.

Podstawowym celem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z sytuacją szkolną, zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia.

Poczucie własnej wartości - zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

        Podstawowym celem zajęć jest pomoc uczniom maj±cym różnego typu problemy dotycz±ce min. złego funkcjonowania w grupach rówieśniczych, braku kontaktów społecznych i umiejętności ich nawiązywania, poczuciu osamotnienia i odrzucenia.

Cykl zajęć socjoterapeutycznych uczących konstruktywnych form radzenia sobie z napięciem i negatywnymi uczuciami

     Podstawowym celem zajęć jest zmniejszenie napięcia i nauczenie uczniów konstruktywnych form odreagowywania napięć oraz wyrażania negatywnych uczuć.

  

Oferta dla nauczycieli !!! 

Program zajęć socjoterapeutycznych  skierowany do konkretnej klasy -

,,Program interwencyjny dla klasy szkolnej”

  Program socjoterapeutyczny ,,Dla klasy szkolnej” skierowany jest  do uczniów tworzących grupę formalną jaką jest klasa szkolna. Rozpoczyna się on  diagnozą grupy.  Zastosowane techniki socjometryczne mają na celu ustalenie, które dzieci w klasie są izolowane lub odrzucane.  Uczniowie ci są w głównej mierze podmiotem dalszego etapu zajęć, ze względu na ich niezaspokojone potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa i  uznania społecznego.  

 

Zajęcia obejmują  min zabawy i ćwiczenia sprzyjające wzajemnemu poznaniu się. Mają one pokazać treści urazowe uczniów, sposób funkcjonowania klasy oraz uświadomić dzieciom, ze każdy ma  jakąś cechę, która wskazuje, że jest inny. Istnieją  też cechy, które są wspólne dla innych.  Program ma  również za zadanie dać uczniom poczucie wspólnoty grupowej.

 

 Uczniowie mają  okazję poznać swoje mocne i słabe strony oraz doznać wspólnej zabawy,  poznać potrzeby swoje i grupy. Proponowane ćwiczenia i zabawy mają zaspokoić  potrzebę kontaktu uczniów odrzucanych w klasie i dostarczyć  im doświadczeń korygujących urazowe sądy poznawcze, wzmocnić| ich poczucie wartości i podnieść  samoocenę.

 


 

Ost. aktualizacja: 11.04.2014
Copyright 2010 PPP Dęblin. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redesign, system zarządzania treściami: Multimedia Puławy